Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

BALISIUS  (329-379)

14 jun

Met de opkomst van het christendom moesten alle kerkregels, geschriften en het theologische gedachtengoed nog worden uitgewerkt. Dat de kerkleer aangescherpt moest worden kwam vooral voort uit de ketterse gedachten die opgang deden, zoals het de ketterij van het arianisme en anders denkende kerkvorsten. Eerst aan het einde van de vervolgingen in de 4e eeuw kwam er schot in de zaak. Heiligen welke aan de basis stonden van deze processen worden vaak vereerd met de titel 'kerkleraar', één rang lager dan 'kerkvader'. De westerse kerk kent er 4: Ambrosius, Augustinus, Hieronymus en Gregorius de Grote. Ook de orthodoxe kerk kent er 4: Basilius, Gregorius van Nyssa, Gregorius van Nazianze en Johannes Chrysostomus. En velen kenden elkaar.
 Basilius was in deze hoedanigheid aartsbisschop van Caesarea. Maar niet tot ieders dank, zeker niet tot de aanhangers van arianisme, waaronder ook keizer Valens. Vijandschap en tegenwerking was zijn deel, maar men durfde hem niet weg te werken vanwege het respect wat hij afdwong. Zo stierf hij als invloedrijk kerkvorst van het Oost Romeinse Rijk.
 Zijn belangrijkste bedrage in de kerkelijke leer zijn zijn definities van de Heilige Drie-eenheid: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.