Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

COPYRIGHT, LICENTIES EN VOORWAARDEN

NEDERLANDS

Tenzij hieronder bij "licentie voorwaarden over data afkomstig van derden" anders vermeld is, mag alle informatie op deze homepage, met uitzondering van commercieel gebruik en data uit het regenproject vrij worden ingezien en geraadpleegd. Alle gegevens op deze site zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Professionele weerkundige gebruikers worden verzocht gegevens van hun eigen bureau en/of hun vertegenwoordigers en/of haar bronnen te raadplegen.
Commercieel gebruik van enig gegeven op deze homepage is niet geoorloofd, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Tenzij anders vermeld bij "licentie voorwaarden over data afkomstig van derden" en in deze regeling genoemde uitzonderingen, is een ieder vrij alle informatie te kopiëren of opnieuw te gebruiken; echter uitsluitend met bronvermelding: Meteo Maarssen en per data-item gelinkt naar www.meteo-maarssen.nl.
Dit wordt samengevat in de Creative Commons Licentie voor de gehele Meteo Maarssen-website met de volgende voorwaarden: Creative Commons Naamsvermelding / Niet Commercieel / Gelijk Delen 4.0 Internationaal-licentie.

Creative Commons-Licentie

Het is een ieder vrij om pagina's van deze homepage linken op zijn of haar website.

AANVULLENDE VOORWAARDEN WEEKEND WEERBERICHT:

Het weekend weerbericht mag zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming niet opnieuw worden gepubliceerd. Abonnementen en publicatielicenties zijn op aanvraag beschikbaar.

Kaarten, bewerkte Meteosatopnamen en WXsim prognose-modellen zijn eigendom van Meteo Maarssen. Originele Meteosat data is afkomstig van Eumetsat, Zie hieronder.

LICENTIES EN VOORWAARDEN OVER DATA AFKOMSTIG VAN DERDEN

Volgens de Nederlandse wetgeving is het toegestaan voor thuisgebruik een kopie te maken van afbeeldingen, teksten en geluid(sfragmenten). (Opnieuw) publiceren mag doorgaans alleen na toestemming van de derde partij. Voor het overige gelden voor het gepubliceerde op deze site de volgende voorrechten en/of beperkingen:

EUMETSAT: Gebruik van Meteosatdata is aan een licentie gebonden. In de regel geldt dan alle data van ten minste 24 uur oud en van recente data van 00 - 06 - 12 - 18 UTC mag vrij gebruikt worden mits de bron genoemd wordt (copyright Eumetsat (c) yyyy). Voor alle overige data is toestemming met een licentie nodig van het KNMI en Eumetsat.

KNMI: Alle informatie welke het KNMI op zijn website publiceert is openbaar en mag worden gebruikt door derden onder de voorwaarde dat het KNMI wordt genoemd als bron van de informatie (bron: KNMI of www.knmi.nl).

Paleomap project: De paleoklimatologische kaarten op deze homepage mogen uitsluitend en alleen worden gebruikt of naar inzicht worden bewerkt voor persoonlijk gebruik, onderwijs, onderzoek of in wetenschappelijke publicaties en uitsluitend met bronvermelding en verwijzing naar de auteur, C.R. Scotese/Paleomap project.
De kaarten mogen niet worden gekopieerd, verkocht of worden bewerkt, op welke wijze dan ook, voor commerciele doeleinden, zoals rapporten, commerciele tijdschriften of in de populaire werken, boeken, video's, educatieve CD-Roms, computer animaties, (museum) tentoonstellingen, websites op internet of welke andere commerciele wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
De homepage van Paleomap (www.scotese.com) mag op altijd geworden gelinkt van elke willekeurige website.
Voor de volgende paleografische kaarten op deze homepage: (520, 400, 300, 210, 80 Milj. jaar) en wereld klimaat animatie geldt: "Plaat tektonische kaarten en continentale drift animaties door C.R. Scotese, PALEOMAP Project (www.scotese.com)".. Gepubliceerd met permissie van C.R. Scotese.

Kaarten lichtvervuiling: De kaarten vallen onder auteursrechten maar mogen worden hergebruikt met een verwijzing naar de bron: "P. Cinzano, F. Falchi (University of Padova), C. D. Elvidge (NOAA National Geophysical Data Center, Boulder). Copyright 2001 ISTIL, Thiene. Reproduced from www.lightpollution.it."

Door gebruik te maken van deze homepage verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

ENGLISH

All information on this homepage may be used free, except for commercial purposes and datasets from the regenproject All information may only be used for educational purposes. Professional meteorological users have to use their own information from their office, representatives or datafeed sources.

Any kind of reuse of the weekend weather forecast (Dutch only) is not allowed without prior written permission.

Commercial use of any information on this homepage is forbidden without prior written permission.

You may copy and reuse all information, except the exceptions in this rules and as noted by "licenses and conditions from third parties". You're not allowed to reuse any data without the source: meteo maarssen linked to www.meteo-maarssen.nl together with the data.
Summarized: All parts of the Meteo Maarssen-website are resctricted by Creative Commons Attribution / Non Commercial / Share alike 4.0 International-license.

Creative Commons-Licentie

You're allowed to make links to any page on this homepage on your own site.

Read also the disclaimer.

LICENSES AND CONDITIONS FROM THIRD PARTIES

EUMETSAT: Use of data is resticted by licenses. Only use of 00 - 06 - 12 - 18 UTC data is free. A copyright notice must be included on each image shown (Eumetsat yyyy(c)) yyyy = year.

KNMI: All information that the KNMI publishes on the KNMI website is public and can be used by third parties providing that the KNMI is mentioned as the source of the information (Source: KNMI or www.knmi.nl).

Paleomap project: Paleoclimate maps on this homepage may be used or modified in any manner for personal use, teaching, research or in scientific publications as long as appropriate credit is given to the C.R. Scotese/Paleomap project.
These maps may not be copied, resold, used or modified in any manner for commercial purposes, such as consulting reports, trade journals or the popular press, textbooks, videos, educational CD-ROMS, computer animations, museum exhibits, web sites on the Internet or for any other commercial use, without the express written consent of the author.
Links may be made from any web site on the internet to the PALEOMAP website, www.scotese.com.
The next paleographic maps on this homepage are published with permission (520, 400, 300, 210, 80 Ma) and world climate animation: "Plate tectonic maps and Continental drift animations by C. R. Scotese, PALEOMAP Project (www.scotese.com)"

Light polution maps: This map is copyright but may be reproduced by the press in articles citing our research with the following credit/copyright statement: "P. Cinzano, F. Falchi (University of Padova), C. D. Elvidge (NOAA National Geophysical Data Center, Boulder). Copyright 2001 ISTIL, Thiene. Reproduced from www.lightpollution.it."

Users of this homepage do confirm this therms.

Meteo Maarssen
(The Netherlands)